S5 Box

Login

login

Articles

 

 

แนวทางการจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ/สำนัก
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ โครงการการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ/สำนัก
ตัวอย่างหนังสือ สืบราคาอออกบัตรโดยสาร (การบินไทย)
ตัวอย่างร่างบันทึกข้อความขอรับการสนับสนุนงบประมาณ - กรณีเข้าประชุม ไม่ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอรับการสนับสนุนงบประมาณ - กรณีเชิญมาบรรยายที่สถาบัน 
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอรับการสนับสนุนงบประมาณ - กรณีส่งบทความทางวิชาการ
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอรับการสนับสนุนงบประมาณ - กรณีเสนอผลงานทางวิชาการ และซื้อบัตรสายการบินไทย
ตัวอย่างบันทึกข้อความขอรับการสนับสนุนงบประมาณ - กรณีเสนอผลงานทางวิชาการ และซื้อบัตรสายการบินอื่น

 

** * หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการศึกษานานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ/สำนัก กรุณาติดต่อ คุณนิภา ชุมสุข ที่เบอร์ 02-727-3320

   For more information about Academic Project please contact Ms. Nipa Chumsuk Tel. 02-727-3320